มารู้จักขนาดกันเถอะ

มารู้จักขนาดกันเถอะ

Let's get to know the size

สมุดภาพระบายสีสองภาษา ไทย - อังกฤษ จำทำขึ้นเพื่อให้ความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดและสัตว์ต่างๆเหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษา
Bilingual coloring book, Thai - English, made to provide vocabulary about sizes and animals, suitable for primary school.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
This book is licensed for educational use. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

มารู้จักขนาดกันเถอะ

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0