เก่งภาษาอาเซียน เมียนมาร์

เก่งภาษาอาเซียน เมียนมาร์

Proficient in ASEAN language, Myanmar

หนังสือเสริมการอ่านนอกห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษา ชุด“เก่งภาษาอาเซียน” ภาษาพม่า เป็นหนังสือสอนภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยภาพสี่สีสวยงามประกอบคำศัพท์และบทสนทนาพื้นฐานที่นำไปใช้ได้จริง
Extra book for reading outside the classroom, foreign language learning group, elementary school level “Knowing ASEAN Languages” in Burmese language is an easy-to-understand language teaching book with beautiful four-color pictures, vocabulary and basic conversations that can be used in practice.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
This book is licensed for educational use. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

เก่งภาษาอาเซียน เมียนมาร์

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0