เก่งภาษาอาเซียน เวียดนาม

เก่งภาษาอาเซียน เวียดนาม

Proficient in ASEAN language, Vietnam

หนังสือเสริมการอ่านนอกห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษา ชุด“เก่งภาษาอาเซียน” ภาษาเวียดนาม เป็นหนังสือสอนภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยภาพสี่สีสวยงามประกอบคำศัพท์และบทสนทนาพื้นฐานที่นำไปใช้ได้จริง
Extra book for reading outside the classroom, foreign language learning group, elementary school level “Knowing in ASEAN Languages” in Vietnamese is an easy-to-understand language teaching book with beautiful four-color pictures, basic vocabulary and practical conversations.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
This book is licensed for educational use. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

เก่งภาษาอาเซียน เวียดนาม

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0