ขุดบ่อน้ำในทะเลทราย

ขุดบ่อน้ำในทะเลทราย

Digging a well in the desert

หนังสือเสริมการอ่านนิทานชาดกเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
This supplementary book for reading Jataka tales is suitable for primary school students.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน
This book is licensed for educational use. The Department of Academic Affairs, Ministry of Education has authorized the use of the book in schools.

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

ขุดบ่อน้ำในทะเลทราย

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0