ตูมตูม บานบาน

ตูมตูม บานบาน

boom, boom, boom!

หนังสือสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ในการพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กปฐมวัย และใช้ให้เกิดประโยชน์
Happiness books for early childhood is a children's book in brain development and early childhood potential and use it to your advantage
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
This book is licensed for educational use. by the Office of the Health Promotion Foundation (ThaiHealth)

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

ตูมตูม บานบาน

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0