หนังสือเสริมความรู้ชุดรู้ทันภัยพิบัติ "แผ่นดินไหว"

หนังสือเสริมความรู้ชุดรู้ทันภัยพิบัติ "แผ่นดินไหว"

Knowledge supplement book on disaster awareness series "Earthquake"

หนังสือเสริมความรู้ชุดรู้ทันภัยพิบัติ "แผ่นดินไหว"
Knowledge supplement book on disaster awareness series "Earthquake"
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
This book is authorized for educational use only. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

หนังสือเสริมความรู้ชุดรู้ทันภัยพิบัติ "แผ่นดินไหว"

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0