อาเซียนเฮฮา ถามมาตอบไป

อาเซียนเฮฮา ถามมาตอบไป

Asean questions and answer

หนังสือเล่มนี้หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียนในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจพร้อมแบบฝึกหัดท้ายท้ายเล่มเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
This book is a book for children and youth to get to know and learn about ASEAN Community in an easy-to-understand format with exercises at the end of the book, suitable for primary school students.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
This book is licensed for educational use. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

อาเซียนเฮฮา ถามมาตอบไป

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0