จำนวนพิศวง

จำนวนพิศวง

The mysterious numbers

หนังสือเสริมการอ่านวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับความรู้ด้านคณิตศาสตร์พร้อมกิจกรรมระหว่างบทเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
This maths supplementary book explains math knowledge with activities between chapters to enhance comprehension, suitable for primary and secondary school students.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา กรุณาติดต่อกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
This book is licensed for educational use. Please contact the Department of Academic Affairs. Ministry of Education

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

จำนวนพิศวง

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0