เพื่อนต่างไซส์หัวใจลั้นล้า

เพื่อนต่างไซส์หัวใจลั้นล้า

Friends of different sizes, hearts overwhelmed

หนังสือเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เด็กๆเรื่องการชั่ง, ตวง และวัดสิ่งต่างๆเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Mathematics Skills Book Made to educate children about weighing, measuring and measuring things, suitable for primary school students.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
This book is licensed for educational use. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

เพื่อนต่างไซส์หัวใจลั้นล้า

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0