การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Solving climate and green economy problems with children and youth in the Mekong region

การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นการวิจัยเพื่อทำความถึงโอกาสและอุปสรรคในการผสมผสานความยั่งยืนเข้ากัยเรื่องเศรษฐกิจของเยาวชน
Solving climate and green economy problems with children and youth in the Mekong region. It is a research to explore opportunities and barriers to integrate sustainability into youth economies.
This document is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license. By using the content of this document, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO and UNICEF Open Access Repository.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0